Contacts

Практическата реализация на възпитаниците е най-силното мерило за успеха на един университет. Ето защо поддържането на обратна връзка с възпитаниците за успехите и проблемите им в кариерното им развитие е особено важно за формирането на единно общество на завършилите ВСУ и за възпитаване на чувство за непрекъсната принадлежност към университета.

Чуждестранният опит показва, че изграждането и поддържането на алумни мрежи е една нелека дейност. Нека заедно създадем традициите за срещи между бивши колеги, които обменят идеи и мнения, споделят какви са потребностите на бизнеса от кадри и умения, осъществяват връзки с преподавателите и участват в прояви на университета.

 

Алумни информация


Факултет Международна икономика и администрация Лице за контакти от специалността
Катедра
„Международна икономика и политика“
Професионално направление „Икономика
https://www.facebook.com/economics.vfu.bg

Професионално направление „Политически науки“
https://www.facebook.com/politics.vfu.bg

ас. Радослав Къновски
r_kanovski@abv.bg

доц. д-р Драгомир Кръстев
drago75@abv.bg

Катедра „Администрация и управление“ Професионално направление „Администрация и управление“
https://www.facebook.com/administration.vfu.bg
ас. Гергана Желязкова
gzhelyazkova@yahoo.com
Катедра
„Информатика“
Професионално направление „Информатика и компютърни науки
https://www.facebook.com/cs.vfu
ас. Веселина Спасова
vspasova@vfu.bg
Юридически факултет  
Катедра
„Правни науки“
Затворена група – Възпитаници на Юридически факултет, ВСУ
https://www.facebook.com/groups/law.vfu
ас. Галина Николова
classified_gn@abv.bg
Катедра
„Сигурност и безопасност“
ас. Илияна Костова
ilkostova@abv.bg
Катедра
„Психология“
 Специалност „Психология“
https://www.facebook.com/groups/psychologists.bg
https://www.facebook.com/groups/120636024617900/
https://www.facebook.com/groups/62886968361/
ас. д-р Маринела Петкова
m.petkova@mail.bg
Архитектурен факултет  
Катедра
„Архитектура и урбанистика“
Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
https://www.facebook.com/groups/347672485322488
арх. Десислава Христова
dhristova_arch@abv.bg
Катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“
ас. инж. Тихомира Кордон
mira_kordon@abv.bg
Катедра
„Изкуство“
Професионално направление „Изобразително изкуство“
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE

Професионално направление „Музикално и танцово изкуство“
https://www.facebook.com/groups/374222172610519/

ас. Албена Свещарова
albenasveshtarova@abv.bg 

ас. Ивайло Иванов
Ivanov_nufi@abv.bg

Общоуниверситетски
Група на клуба на възпитаника на ВСУ https://www.facebook.com/groups/193593564007367/
Отворена група на Варненски свободен университет https://www.facebook.com/groups/60091767016